OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Fundusz wkładu własnego”:

Data publikacji
2018-09-18 16:24:00
Nazwa
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Fundusz wkładu własnego”
Nazwa skrócona
Fundusz wkładu własnego
Opis
Warunki realizacji zadania publicznego:
Celem zadania jest udzielenie wsparcia realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków przez organizacje pozarządowe w ramach programów finansowanych ze środków pozabudżetowych Gminy poprzez współfinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przez środki pozabudżetowe należy rozumieć środki finansowe pochodzące z funduszy:
• Unii Europejskiej,
• strukturalnych,
• innych państw i organizacji międzynarodowych,
• polskich i zagranicznych organizacji pozarządowych,
• administracji centralnej,
• podmiotów komercyjnych.

Środkami pozabudżetowymi, w kontekście tego ogłoszenia konkursowego, nie są środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie na zadanie mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i w zakresie dziedzin objętych programami sektorowymi wynikającymi z realizacji Strategii Rozwoju Krakowa wymienionych w Programie Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przyjętym Uchwałą nr XC/2358/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r.:

1. Powiatowy Program Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2015-2018;
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.;
3. Miejski Program Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków” 2016-2018;
4. Program „Młody Kraków”;
5. Program Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2015-2020;
6. Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta 2016-2020;
7. Program Rozwoju Sportu w Krakowie na lata 2016-2019;
8. Strategia Rozwoju Turystyki w Krakowie na lata 2014-2020;
9. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Krakowa na lata 2015-2020;
10. Program Ochrony Środowiska dla Miasta Krakowa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem zadań realizowanych w 2011r. oraz z perspektywą na lata 2016- 2019;
11. Program Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030;
12. Program wspierania działalności kulturalnej prowadzonej w księgarniach stacjonarnych funkcjonujących na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

Zadanie, które ma być dofinansowane musi być:
1) skierowane do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków lub organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Krakowa. Jeśli zadanie odnosi się do Gminy tylko
w części, to o dofinansowanie można ubiegać się tylko na tę część zadania, której odbiorcami będą mieszkańcy Krakowa;
2) realizowane w roku 2018. W przypadku projektów wieloletnich, których rozpoczęcie realizacji planowane jest na 2018, ofertę można jedynie złożyć na tę część, która będzie realizowana w 2018 roku.

Dotacja nie może być wykorzystana na:
1) zakupy gruntów,
2) działalność gospodarczą,
3) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów, z wyłączeniem bezpośrednich kosztów związanych z realizacją zadania publicznego,
4) działalność partii politycznych,
5) działalność związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
6) działalność fundacji, których jedynym fundatorem jest Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego lub partia polityczna.

W chwili składania wniosku w ramach niniejszego konkursu, oferent musi przedstawić potwierdzenie złożenia wniosku o uzyskanie dotacji ze środków pozabudżetowych. Na etapie składania ofert, w przypadku wskazania Partnera, wraz z którym organizacja ubiega się
o środki pozabudżetowe, należy przedłożyć: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy w zadanie.

Przekazanie środków finansowych z dotacji ze środków Gminy Miejskiej Kraków nastąpi dopiero wówczas, gdy organizacja pozarządowa przedstawi umowę zawartą na realizację zadania ze środków pozabudżetowych.

Wszystkie dokumenty konkursowe muszą być złożone w języku polskim, a w przypadku dokumentów w językach obcych, muszą być one przetłumaczone na język polski (wystarczy tłumaczenie zwykłe).

Obowiązkowym załącznikiem do oferty jest wniosek, który organizacja złożyła do głównego grantodawcy ubiegając się o dotację ze środków pozabudżetowych, w którym znajduje się opis całości projektu. W ofercie składanej na otwarty konkurs ofert należy zaprezentować jedynie działania realizowane w 2018 roku i skierowane do mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

W przypadku rozdysponowania środków finansowych przeznaczonych na ten konkurs
w całości w pierwszym lub w kolejnych terminach, Miasto zastrzega sobie możliwość nierozpatrywania ofert złożonych w następnych terminach.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się
z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 21/2018 z dnia
05.01.2018 r. , dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/zarzadzenie/2018/21/w_sprawie_wprowadzenia_Regulaminu_przeprowadzania_otwartych_konkursow_ofert_w_Gminie_Miejskiej_Krakow..html

Status
konkurs rozstrzygnięty
Link do ogłoszenia o konkursie
Zadania do realizacji w ramach konkursu:
OTWARTY KONKURS OFERT na realizację w formie wsparcia zadania publicznego pn. „Fundusz wkładu własnego”
Termin składania ofert:
2018-10-09 15:00:00
Termin realizacji:
2018-11-01 - 2018-12-31
Wymagany KRS:
NIE
Rodzaj:
Wspieranie
Kategoria:
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a
Złóż ofertę:
Termin składania ofert minął: 2018-10-09 15:00:00
wróć do listy aktualnie ogłoszonych konkursów.