O projekcie PI NAWIKUS

Projekt pn. PI NAWIKUS – innowacyjna metoda monitoringu kontraktowanych usług społecznych jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, nr umowy: UDA-POKL.05.04.02-00-E05/11-00

 

Przedmiotem projektu PI Nawikus jest ocena efektywności kontraktowania usług społecznych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz porównanie efektywności i jakości realizowanych usług w ramach opieki nad osobami starszymi realizowanych przez publiczne i niepubliczne jednostki.

 

 

Instrukcja rejestracji Organizacji w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych (GWA)